Pupilowo.pl – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Za każdym razem kiedy w regulaminie zostanie użyte słowo Usługodawca, będzie nim działalność gospodarcza pod
  2. Za każdym razem kiedy w regulaminie zostanie użyte słowo Użytkownik – będzie nim osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Serwisie
  3. Za każdym razem kiedy w regulaminie zostanie użyte słowo Ogłoszeniodawca – będzie nim korzystający z serwisu oferujący usługi wyprowadzania zwierząt albo ich przetrzymywania (w formie hoteliku u siebie lub u Użytkownika) lub oferujący inne usługi dla zwierząt
  4. Za każdym razem kiedy w regulaminie zostanie użyte słowo Serwis – będzie nim serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.pupilowo.pl
  5. Za każdym razem kiedy w regulaminie zostanie użyte słowo Regulamin – będzie nim niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  6. Za każdym razem kiedy w regulaminie zostanie użyte słowo Profil – będzie to zbiór informacji na temat Ogłoszeniodawcy które są umieszczone w Serwisie w formie podstrony Pupilowo.pl o własnym adres internetowym
  7. Za każdym razem kiedy w regulaminie zostanie użyte słowo Placówka – będzie to oznaczało miejsce wykonywania czynności przez Ogłoszeniodawcę w zakresie usług dla Użytkowników
  8. Za każdym razem kiedy w regulaminie zostanie użyte słowo Konto – będzie to oznaczać wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub ogłoszeniodawców, który jest połączony z możliwością dostępu do różnych Usług.
  9. Za każdym razem kiedy w regulaminie zostanie użyte słowo Właściciel – będzie to oznaczało korzystającego z Serwisu, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Placówce. Uprawnienia te mogą zostać zweryfikowane przez Usługodawcę.
  10. Za każdym razem kiedy w regulaminie zostanie użyte słowo Rejestracja – będzie to oznaczać proces utworzenia Konta.
  11. Za każdym razem kiedy w regulaminie zostanie użyte słowo Usługa – będzie to oznaczać usługę świadczoną w formie elektronicznej którą należy rozumieć jako wysyłanie i (lub) odbieranie danych internetowych za pomocą internetu (ogólnodostępnego systemu informatycznego) na konkretne żadanie Użytkownika bez fizycznej obecności każdej ze stron.
 1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę na podstawie poniższego Regulaminu.

§2. Usługi – rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca świadczy przede wszystkim następujące rodzaje Usług:
  1. Daje możliwość Użytkownikom publikowania informacji i opinii o Ogłoszeniodawcach
  2. Daje możliwość wyszukiwania Ogłoszeniodawców poprzez wyszukiwarkę na stronie Pupilowo.pl
  3. Może powiadamiać o nowych opiniach na temat Ogłoszeniodawców
  4. Umożliwia zweryfikowanym Ogłoszeniodawcom podawanie oraz zmienianie informacji o sobie i odpowiadanie na opinie użytkowników
 2. Opinie i informacje o Ogłoszeniodawcach mogą być przedstawiane w formie rankingu (w tym przypadku miejsce w rankingu jest uzależnione od kilku czynników, jednym z nich mogą być opinie o Ogłoszeniodawcach, poziom uzupełnienia danych o Ogłoszeniodawcy, zawarta Umowa z Usługodawcą
 3. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie o Ogłoszeniodawcach.
 4. Rejestracja Ogłoszeniodawcy w podstawowym Profilu jest bezpłatna
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat za dowolne Usługi ale poinformuje o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. Aby Użytkownik lub Ogłoszeniodawca mógł korzystać z Pupilowo.pl musi spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. mieć dostęp do sieci internet,
  2. mieć tzw. przeglądarkę internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Użytkownik lub Ogłaszający może przeglądać zawartość Pupilowo.pl zapoznając się z informacjami i opiniami na stronie Pupilowo.pl, może także zgłosić nadużycia znalezione w treściach na stronie Pupilowo.pl w Profilach Ogłoszeniodawców
 3. Użytkownik może także:
  1. dodać lub poprawić informacje o Placówkach
  2. dodać opinię o Ogłoszeniodawcach
 4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w Świadczeniu Usług z przyczyn od niego niezależnych (np. siła wyższa jak pożary, ataki hakerskie, powodzie, klęski żywiołowe itd.). Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z przebudową strony Pupilowo.pl albo z powodu prac konserwacyjnych czy bezpieczeństwa informatycznego serwisu Pupilowo.pl Usługodawca będzie starał się aby takie przerwy były jak najrzadsze i jak najmniej uciążliwe dla korzystających z Pupilowo.pl

§4. Dodawanie opinii i informacji o Ogłoszeniodawcach i Placówkach

 1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść opinii lub informacji lub komentarzy wpisywanych przez Użytkowników lub Ogłoszeniodawców na stronie Pupilowo.pl Opinie dodawane na stronie Pupilowo.pl zawierają podpis (nick czyli tak zwany pseudonim) Użytkownika. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca który umieszcza opinię na Pupilowo.pl oświadcza, że opinia ta jest prawdziwa i opisuje realną sytuację która powstała na linii Ogłoszeniodawca – Użytkownik
 2. Użytkownik może dodać tylko jeden raz jedną opinię do danego Ogłoszeniodawcy.
 3. Opinie i informacje o Ogłoszeniodawcach mogą dotyczyć jedynie działalności zawodowej Ogoszeniodawcy i muszą być podane tylko na podstawie własnego doświadczenia z danym Ogłoszeniodawcą. Muszą one dotyczyć usługi oferowanej przez Ogłoszeniodawcę danemu Użytkownikowi. Opinie nie mogą być zasłuszane od osób trzecich, rodziny czy innych znajomych, muszą być osobiste nie mogą być opinią kilku osób
 4. Ogłoszeniodawca nie może samemu dodawać opinii swojemu Profilowi, Użytkownik nie może dodawać opinii które są reklamą Ogłoszeniodawcy z którym nie łączy go żadna usługa na linii Ogłoszeniodawca – Użytkownik. Niedozwolone jest dodawanie linków w opiniach
 5. Informacje i opinie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych ani żadnych zasad współżycia społecznego czyli na przykład określeń wulgarnych, nie jest dozwolone umieszczenie opinii które mogą być podstawą uznania za bezpodstawne pomówienie, nie mogą także podważać kwalifikacji zawodowych profilu Ogłoszeniodawcy.
 6. Pracownicy Ogłoszeniodawcy lub jego współpracownicy nie mogą umieszczać opinii o nim.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić publikacji opinii lub informacji lub komentarzy a wcześniej takie już opublikowane usunąć jeżeli są sprzeczne z powyższym Regulaminem lub z prawem. W sytuacji kiedy doszłoby do takiego usunięcia informacji, komentarza lub opinii, Użytkownikowi lub Ogłoszeniodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

§5. Profil Ogłoszeniodawcy

 1. Aby utworzyć Profil nowego Ogłoszeniodawcy trzeba podać przynajmniej kilka podstawowych informacji o nim (takich jak dane firmy, lub imię i nazwisko, miejscowość Placówki, adres, rodzaj oferownych usług. Usługodawca zastrzega sobie sprawdzanie poprawności danych i w razie wątpliwości korygowania ich lub usuwania, z blokadą konta włącznie.
 2. Ogłoszeniodawca może samemu utworzyć swój Profil lub edytować w przypadku kiedy był założony już wcześniej, w tym celu niezbędna jest rejestracja na Pupilowo.pl
 3. Można założyć dwa rodzaje Profilu Ogłoszeniodawcy, bezpłatny i płatny. W bezpłatnym dostępne są informacje podstawowe (podstawowe dane firmowo lub osobowe, adres, telefon, e-mail, pełne informacje niezbędne do zaawansowanego filtrowania)
 4. Na Profilu Ogłoszeniodawcy płatnym istnieje dodatkowo możliwość:
  1. dodania loga Placówki
  2. dodania galerii zdjęć
  3. dodania opisu firmy (np. cennik lub inne dodatkowe informacje)
 5. Ogłoszeniodawca który zamieści zdjęcia na Pupilowo.pl potwierdza, że są one jego własnością lub posiada do nich prawa autorskie i publikuje je na własną odpowiedzialność a jednocześnie wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie poprzez sieć internet (np. wyszukiwarki typu Google indeksujące sieć internet). Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się dodawania zdjęć typu pornograficznego lub przyjętych powszechnie za obraźliwe lub nielicujących z profesjonalnym charakterem serwisu Pupilowo.pl Zdjęcia które złamią powyższe zasady mogą zostać skasowane przez Usługodawcę bez powiadamiania Ogłoszeniodawcy.
 6. Zamieszczając zdjęcie na Pupilowo.pl Ogłoszeniodawca udziela Usługodawcy nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na wykorzystanie zdjęcia na terytorium całego świata także w wariantach użytkowania takich jak: zwielokrotnianie techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub wprowadzanie do sieci komputerowej albo multimedialnej a także wprowadzaniem do obrotu, ich najemu lub (i) dzierżawy. A także publiczne udostępnianie ich w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę a także utrzymywanie w bazach danych oraz prezentacji zdjęcia na Pupilowo.pl Należy zaznaczyć że usunięcie Konta przez Ogłoszeniodawcę nie odwołuje powyższej licencji. Usługodawca może usunąć konto Ogłoszeniodawcy lub odmówić opublikowania Profilu Ogłoszeniodawcy w sytuacji kiedy zostanie potwierdzona nieprawdziwość zdjęć lub złamanie powyższych warunków.

§6. Warunki zawierania umów oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. W sytuacji cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Ogłoszeniodawca lub Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta ze strony Pupilowo.pl lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez dodatkowej konieczności składania w tym celu żadnych innych oświadczeń. Usługodawca zapewnia Ogłoszeniodawcom oraz Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie oraz uzupełnianie.
 3. Ogłoszeniodawca lub Użytkownik zawierając umowę o świadczenie Usług potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych i potwierdza, że wie iż jego dane osobowe od tego czasu będą prezentowane w internecie. Zabrania się udostępniania konta innym osobom, lub korzystania z kont innych osób.
 4. W celu Rejestracji Użytkownik lub Profesjonalista wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://www.pupilowo.pl/rejestracja
 5. Ogłoszeniodawcy lub Użytkownikowi który jest w konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@pupilowo.pl
 6. Założenie nowego Profilu lub przejęcie przez Ogłoszeniodawcę założonego wcześniej Profilu wymaga założenia konta w Serwisie oraz wypełnienia formularza.
 7. W sytuacji kiedy powstaną uzasadnione przesłanki co do poprawności lub autentyczności podanych przez Użytkowników lub Ogłoszeniodawców danych, Usługodawca może zażądać odpowiednich dokumentów które by potwierdziły wprowadzone dane.
 8. Rozwiązanie umowy przez Ogłoszeniodawcę lub Użytkownika może nastąpić poprzez skasowanie swojego konta w przypadku konta Ogłoszeniodawcy płatnego, okres wypowiedzenia wynosi jeden rok ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego

§7. Odpowiedzialność Ogłoszeniodawcy i Użytkownika

 1. Ogłoszeniodawca lub Użytkownik ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa lub szkodę jaką wywołali swoimi działaniami na Pupilowo.pl w szczególności poprzez podanie nieprwadziwych danych lub informacji bądź naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych
 2. Ogłoszeniodawca oraz Użytkownik są w pełni odpowiedzialni za zachowanie poufności swojego hasła do Profilu na Pupilowo.pl
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu Ogłoszeniodawcy w przypadku uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. Jeżeli Usługodawca lub Ogłoszeniodawca podejrzewa że doszło do możliwości pozyskania hasła przez osoby trzecie zobowiązują się niezwłocznie zmienic hasło lub skontaktować się z Usługodawcą.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za formę oraz treść informacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników lub Usługodawców oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały.
  Ogłoszeniodawca oraz Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady prawne i fizyczne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za jakość usług bezpłatnych, nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy. Wszelkie dostępne w Serwisie materiały elektroniczne oraz informacje oraz dostarczane za pośrednictwem Pupilowo.pl usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, kompletności, zupełności, przydatności oraz użyteczności. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji poprawnego działania Pupilowo.pl w całości lub w części
 6. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 8. W sytuacji kiedy Usługodawca otrzyma z odpowiedniego urzędu informację o bezprawnym przechowywaniu danych, które były dostarczone przez Ogłoszeniodawcę lub Użytkownika i uniemożliwienie dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Ogłoszeniodawcy lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§8. Zgłaszanie zastrzeżeń i reklamacji

 1. Wszelkie zgłoszenia co do rzetelności informacji w Serwisie prosimy składać poprzez wysłanie mailem szczegółów zgłoszenia na adres: kontakt@pupilowo.pl Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych. Reklamacje związane z działaniem Serwisu prosimy zgłąszać na powyższy adres mailowy w terminie 21 dni od daty zdarzenia. Odpowiedzi Usługodawcy na wszelkie zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy lub podany przez niego w zgłoszeniu.
 2. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. W sytuacji kiedy ten termin nie mółby być dotrzymany, Usługodawca powiadomi zgłąszającego przed upływem terminu o przyczynie takiego opóźnienia oraz poda kolejny termin, jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez sprawdzenia, jeżeli jest ona wynikiem nieznajomości powyższego Regulaminu lub jego załączników albo przepisów prawa. Pragniemy poinformować że Reklamacje zawierające treści uznane powszechnie za wulgarne bądź obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w wyjątkowo ważnych przypadkach jak zmiany przepisów prawa , bądż innych ważnych przypadków – dotyczy to w szczególności sytuacji zmiany funkcjonalności Serwisu albo także zmiany profilu działalności Usługodawcy. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika w formie korespondencji e-mailowej na podany przez Ogłoszeniodawcę lub Użytkownika adres e-mail na 14 dni przed ich wejściem zmian w życie.
 2. Ogłoszeniodawca oraz Użytkownik ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawne podanie adresu poczty elektronicznej oraz za podanie adresu poczty e-mail do której nie posiadają dostępu a szczególnie adresu błędnego albo należącego do innego podmiotu, gdyż w tej sytuacji ponoszą pełną odpowiedzalność za niedotrzymanie powiadomienia z ust.1
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Ogłoszeniodawcami i Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/.

Politykę ochrony prywatności oraz plików “cookies” znajdziecie Państwo również tutaj: https://www.pupilowo.pl/polityka