Informacje wstępne

Polityka plików „cookies”

Tak zwane pliki „cookies” to pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika stron internetowych. Pliki „cookies” pomagają administratorom stron www w coraz lepszym zarządzaniu tymi stronami oraz w rozbudowie i poprawie jakości pokazywanych tam treści.
Poprzez pliki „cookies” może nastąpić identyfikacja urządzenia które łączy się ze stroną internetową. Identyfikacja urządzenia, które odwiedza stronę internetową to oprogramowanie które pozwala odczytać rodzaj urządzenia, rodzaj oprogramowania systemowego na urządzeniu, rozdzielczości ekranu urządzenia, strefę czasową i podobne informacje. Celem takiego mechanizmu jest jest między innymi odpowiednie dopasowanie wielkości strony internetowej do wielkości wyświetlacza na urządzeniu odwiedzającym stronę www, oraz niepokazywanie komunikatów o wszelkich zgodach jeżeli takie już zostały przez użytkownika wcześniej udzielone a także dopasowanie innych parametrów, ale te wszystkie informacje nie służą do identyfikacji żadnej osoby.

Czy Pupilowo.pl udostępnia lub sprzedaje pliki „cookies” inny firmom ?

Nie serwis Pupilowo.pl nie udostępnia ani nie sprzedaje plików „cookies” innym firmom

Dodatkowe informacje jakie wykorzystuje Pupilowo.pl

Serwis internetowy Pupilowo.pl wykorzystuje na potrzeby działania serwisu informacje, które powstają przy okazji połączeń internetowych czyli na przykład adresy IP, które są wykorzystywane w celach technicznych, oraz wykorzystwane są czasami do zbierania uogólnionych danych statystycznych takie jak informacje z jakiego regionu są wykonywane połączenia internetowe. Nigdy jednak tego typu dane nie służą do identyfikacji żadnej konkretnej osoby, są czasami jedynie używane do określenia z jakiego rejonu świata lub Polski jest wykonywanych najwięcej wejść na stronę Pupilowo.pl

Rodzaje plików „cookies” jakie wykorzystywane są na stronie Pupilowo.pl

 • cookies podmiotów trzecich, czyli ustawiane przez na przykład Google Analytics
 • cookies sesyjne, to pliki, które są automatycznie kasowane po zamknięciu przeglądarki internetowej
 • cookies własne Pupilowo.pl, ustawiane przez serwis Pupilowo.pl
 • cookies trwałe, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu odwiedzającym Pupilowo.pl przez określony czas i to przechowywanie nie jest uzależnione od zamknięcia przeglądarki internetowej na urządzeniu osoby odwiedzjącej Pupilowo.pl

Pupilowo.pl używa „cookies” własnych oraz plików podmiotów trzecich.

Po co Pupilowo.pl używa plików „cookies” ?

Pliki „cookies” są potrzebne na stronie Pupilowo.pl do świadczenia wszystkich usług związanych z oferowanymi usługami na stronie Pupilowo.pl a w szczególności w celu zapewnienia możliwości zalogowania się użytkownika na swoje konto w serwisie Pupilowo.pl ale także z powodu potrzeby optymalizacji strony Pupilowo.pl do urządzenia użytkownika odwiedzającego serwis oraz do dostosowania widoku i funkcji strony do danego użytkownika. Pliki „cookies” na naszej stronie nie identyfikują użytkownika jako osoby fizycznej, służa jedynie celom statystycznym i demograficznym ale w pełnie anonimowo dla odwiedzającego serwis użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystujemy także w celu tak zwanego remarketingu czyli wyświetleniu reklam serwisu Pupilowo.pl na innych stronach internetowych na podstawie historii odwiedzania strony Pupilowo.pl ale i te dane są całkowicie anonimowe i nie identyfikują żadnej konkretnej osoby fizycznej.

Jak zmieniać ustawienia plików „cookies” na swoim urządzeniu.

Zmienianie ustawień plików „cookies” na swoim urządzeniu, ich usuwanie jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu. Takie ustawienia są inne dla róznych przeglądarek ale najczęściej można je pozmieniać w opcji Ustawienia danej przeglądarki, tam też są informacje jak zablokować lub zmienic ustawienia plików „cookies”

Czy całkowite wyłączenie zapisywania plików „cookies” na urządzeniu spowoduje niemożność korzystania ze strony Pupilowo.pl ?

Ustawienie w opcjach przeglądarki blokady zapisywania plików „cookies” na Państwa urządzeniu zazwyczaj nie spowoduje że korzystanie z serwisu Pupilowo.pl będzie niemożliwe ale może znacznie ograniczyć funcjonalnośc strony (logowanie, przesyłanie opinii itd.)

Linki wychodzące (odsyłacze internetowe) do innych stron internetowych

Pupilowo.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności która jest stosowana przez administratorów i właścicieli innych stron internetowych do których linki wychodzące (czyli odsyłacze internetowe) mogą znaleźć się na stronie Pupilowo.pl.

Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.

Pupilowo.pl nie wykorzystuje danych osobowych Użytkowników do celów marketingowych.

Widoczność danych osobowych.

Dane osobowe Ogłoszeniodawcy lub użytkownika takie jak imię lub nazwisko lub opinia dodana Ogłoszeniodawcy mogą być widoczne w serwisie Pupilowo.pl oraz dla korzystających z internetu w innych miejscach sieci internetowej np.: wyszukiwarki internetowe skanujące internet i pokazujące wyniki na swoich stronach.

Czas przetrzymywania danych osobowych.

Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będą przetrzymywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu powyższej umowy dane będą przechowywane jeszcze przez okres przdawnienia ewentualnych roszczeń (na przykład cywilnych lub podatkowych).

Profilowanie.

Pupilowo.pl może dokonywać profilowania czyli dostosowywania wyglądu i zawartości Pupilowo.pl do preferencji użytkowników na podstwie zanonimizowanych plików „cookies”. Dane te są anonimizowane i nie wskazują żadnej konkretne osoby. Podstawą prawną profilowania, które w stanowisku Pupilowo.pl nie jest przetwarzaniem danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.f Rodo, zanonimizowane profilowanie w Pupilowo.pl ma jedynie na celu lepsze świadczenie usług Ogłoszeniodawcom i Użytkownikom Pupilowo.pl czyli jest tym czego oczekują Użytkownicy i Ogłoszeniodawcy serwisu Pupilowo.pl

Prawa użytkowników w kwestii Rodo.

 1. Prawo do sprzeciwu (art. 21 Rodo)Każdy Użytkownik lub Ogłoszeniodawca ma prawo w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych (w tym profilowania) jeżeli Pupilowo.pl przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f Rodo) albo w przypadku marketingu bezpośredniego lub profilowania.
 2. Prawo dostępu do danych (art. 15 Rodo)Każdy Użytkownik lub Ogłoszeniodawca ma prawo do otrzymania od Pupilowo.pl informacji czy portal Pupilowo.pl przetwarza jego dane osobowe. W celach ochrony przekazania takich danych osobie trzeciej nieuprawnionej Pupilowo.pl może poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji które pozwolą potwierdzić tożsamość osoby zgłąszającej chęć otrzymania powyższej informacji. Ogłoszeniodawca lub Użytkownik może: uzyskać dostęp do swych danych osobowych, otrzymać informacje o celach ich przetwarzania a także kategoriach przetwarzania danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych, o źródle danych, o profilowaniu, o kategoriach lub odbiorcach danych osobowych a także o prawie wniesienia skargi organu nadzorującego oraz istnieje możliwość otrzymania kopii danych osobowych jakie przetwarza Pupilowo.pl
 3. Prawo modyfikacji danych osobowych (art. 16 Rodo)Każdy Użytkownik lub Ogłsozeniodawca ma prawo uzupełnić niepełne dane osobowe oraz ma prawo poprawić swoje dane osobowe, w przypadku kiedy takie dane osobowe przetwarzane przez Pupilowo.pl są niekompletne lub niepoprawne.
 4. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 Rodo)Każdy Użytkownik lub Ogłoszeniodawca ma prawo żądania usunięcia części lub całości swych danych osobowych. Przypadki które mogą nastąpić:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wycofana,
  • zbędność danych osobowych w celu jakim były przetwarzane przez Pupilowo.pl,
  • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 Rodo, a poratl internetowy Pupilowo.pl nie posiada innej podstawy prawnej do przetwarzania powyższych danych osobowych,
  • przetwarzanie danych osobowych odbywało się niezgodnie z prawem,
  • obowiązek prawny wynikający z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego nakazuje, iż dane osobowe muszą zostać usunięte.

  Należy zaznaczyć że w przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym Pupilowo.pl może nadal przetwarzać część lub wszystkie dane osobowe z powodu na przykład obowiązku prawnego ciążącego na Pupilowo.pl (przykładem mogą być zobowiązania podatkowe) bądź też ze względu na obronę czy dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 5. Prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rodo)Użytkownik lub Ogłoszeniodawca może zażądać zgodnie z art. 18 Rodo ograniczenia przetwarzania danych osobowych do momentu rozpatrzenia żądania. Ta sytuacja może spowodować że Użytkownik lub Ogłoszeniodawca będzie miał ograniczony dostęp do serwisu Pupilowo.pl wynikający z ograniczeniem przetwarzania danych osobowych.Ograniczenie przetwarzania danych można zastosować w następujących przypadkach:
  • gdy Ogłoszeniodawca lub Użytkownik kwestionuje poprawność swoich danych osobowych. W tej sytuacji Pupilowo.pl ograniczy wykorzystanie tych danych do momentu sprawdzenia prawidłowości danych (nie dłużej niż 14 dni),
  • w sytuacji kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych, Ogłoszeniodawca lub Użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania,
  • w sytuacji kiedy dane Ogłoszeniodawcy lub Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały wykorzystywane bądź zebrane, ale są potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • gdy Ogłoszeniodawca lub Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych. W tej sytuacji ograniczenie nastąpi na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona praw, interesów oraz wolności Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy przeważa nad interesami, które realizuje Pupilowo.pl w trakcie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy
 6. Przenoszenie danych (art. 20 Rodo)Każdy Użytkownik lub Ogłoszeniodawca w zgodzie z art. 20 Rodo ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ogólnoprzyjętym formacie dane osobowe, które dostarczyło Pupilowo.pl
  Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również zawnioskować, aby Pupilowo.pl przesłało powyższe dane osobowe innemu, określonemu i wskazanemu przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę administratorowi pod warunkiem że będzie to możliwe od strony technicznej przesłania danych osobowych.

Każdemu Użytkownikowi lub Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zabezpieczenie danych osobowych

Portal Pupilowo.pl dokłada starań, aby przetwarzane przez niego dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i wewnątrz organizacyjne, których celem jest zabezpieczenie danych osobowych. Do takich środków portal Pupilowo.pl zalicza:

 • metody kryptograficzne i szyfrowane połączenia
 • cykliczne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa
 • kontrolowanie dostępu do danych portalu Pupilowo.pl

Polityka prywatności oraz plików „cookies” oraz regulamin znajdziecie Państwo także tutaj:

https://www.pupilowo.pl/regulamin